Kultura i obrazovanje

KULTURNO-OBRAZOVNE INSTITUCIJE I INTERNET STRANICE

SRBIJA

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije
http://www.kultura.gov.rs/

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije
http://www.mp.gov.rs/

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/

Filološki fakultet u Beogradu, Katedra za opštu lingvistiku
http://www.fil.bg.ac.rs/katedre/opstaling/index.html/

Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za srpski jezik i lingvistiku
http://www.ff.uns.ac.rs/

SLOVENIJA

Ministarstvo za školstvo i sport Republike Slovenije
http://http://www.mss.gov.si/

Ministarstvo za visoko školstvo, nauku i tehnologiju Republike Slovenije
http://www.mvzt.gov.si/

Ministarstvo za kulturu Republike Slovenije
http://www.mk.gov.si/

Zavod za školstvo
http://www.zrss.si/

Filozofski fakultet u Ljubljani, Katedra za slovenistiku
http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/

Centar za slovenački kao drugi/strani jezik
http://www.centerslo.net/

O slovenačkoj kulturi na internet stranici culture.si
http://www.culture.si/