ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

1.   Šta mi je sve potrebno da se učlanim u Društvo i koja je procedura?

Društvo Slovenaca u Beogradu Društvo Sava okuplja slovenačke iseljenike i njihove potomke. Kancelarija Društva radi svake srede od 18:00-20:00 časova i tada se možete učlaniti u Društvo.

Za učlanjenje su potrebni dokazi o slovenačkom poreklu.

Dokazi o slovenačkom poreklu mogu biti fotokopija krštenice, izvoda iz matične knjige rođenih ili drugih dokumenata koji dokazuju pripadnost slovenačkoj naciji ili slovenačko državljanstvo vašeg pretka, kao i dokumenti koji dokazuju vašu povezanost sa njim (fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih ili krštenice vaših roditelja kao i fotokopije vaših dokumenata).

Fotokopije dokumenata koje se predaju Društvu ne treba overavati kod javnog beležnika.

Nakon što donesete fotokopije potrebnih dokumenata, pristupnicu popunjavate u našim prostorijama koje se nalaze na adresi Terazije 3, 9. sprat.

Članarina za 2019. godinu iznosi 1000 dinara. Prilikom učlanjivanja, plaćate i izradu članske karte u iznosu od 100 dinara koju dobijate istog dana.

Članovi društva Sava mogu biti i maloletna lica ukoliko roditelj/staratelj izrazi želju da svoje dete učlani u Društvo. Članarina za maloletna lica se ne naplaćuje. Društvo organizuje svake godine razne aktivnosti za mlade i najmlađe članove.

 

2.   Želim da apliciram za državljanstvo Republike Slovenije. Koji su uslovi, koja je procedura i šta mi je sve potrebno od dokumenata?

Kao direktni potomak slovenačkog iseljenika (do drugog kolena u direknoj vezi – dakle, potrebno je da vam je neko od roditelja ili neko od njihovih roditelja (baba ili deda) rođeni u Sloveniji ili imaju/su imali državljanstvo Republike Slovenije), stičete pravo da, prema Zakonu o državljanstvu Republike Slovenije, aplicirate za državljanstvo Republike Slovenije u procesu vanredne naturalizacije kao potomak slovenačkog iseljenika.

Pored gorenavedenog uslova, kao uslove Zakon održavljanstvu Republike Slovenije propisuje petogodišnje aktivno članstvo u društvu Slovenaca ili drugim sličnim organizacijama i dokaz o aktivnoj vezi sa Republikom Slovenijom. Podnosilac zahteva mora ispunjavati oba uslova.

Ukoliko ne ispunjavate sve gorenavedene uslove, dobijanje državljanstva Republike Slovenije na ovaj način je praktično nemoguće.

Ukoliko ispunjavate tražene uslove, potrebna su vam sledeća dokumenta:

·         Vaš izvod iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu ili na običnom obrascu i ukoliko se odlučite za običan obrazac, uz njega morate da dostavite i prevod ovlašćenog sudskog tumača za slovenački jezik

·         Izvod iz matične knjige venčanih na međunarodnom obrascu ili na običnom obrascu i ukoliko se odlučite za običan obrazac uz njega morate da dostavite i prevod ovlašćenog sudskog tumača za slovenački jezik (ovo dostavljate samo ukoliko ste venčani)

·         Ovlašćenje (ukoliko želite da ovlastite nekoga ko živi u Republici Sloveniji da u Vaše ime komunicira sa Ministarstvom za notranje zadeve) – ovlašćenje nije obavezno

·         Vaša biografija na slovenačkom jeziku u formi eseja u kojoj ćete, pored podataka o Vama, navesti i razloge iz kojih želite da aplicirate za državljanstvo Republike Slovenije

·         Dokaz o trenutnom (Republike Srbije) državljanstvu (fotokopija pasoša ili uverenje o državljanstvu uz koji morate da dostavite i prevod ovlašćenog sudskog tumača za slovenački jezik)

·         izvod iz matične knjige rođenih vaših roditelja i njihovih roditelja (na kojima se jasno vidi direktna veza sa vama) na međunarodnom obrascu ili na običnom obrascu uz koji morate da dostavite i prevod ovlašćenog sudskog tumača za slovenački jezik (ukoliko prilažete rojstni list - ako je dokument na slovenačkom jeziku ili međunarodnom obrascu, prevod nije potrebno dostaviti)

·         Druga dokumenta o slovenačkom poreklu (samo ukoliko izvodi iz matičnih knjiga to nedvosmisleno ne dokazuju)

·         Rešenje o upisu u poseban birački spisak slovenačke nacionalne manjine u Republici Srbiji (sa prevodom sudskog tumača za slovenački jezik) – ovim dokazujete da ste se izjansili kao Slovenac i da ste član autohtone slovenačke zajednice u Republici Srbiji

·         Dokaz o petogodišnjem aktivnom članstvu u Društvu Slovenaca iz države u kojoj živite

·         Potvrda o nekažnjavanju radi ostvarivanja prava građana u inostranstvu (zahtev se predaje u lokalnoj jedinici MUP-a i za izradu je potrebno 3-7 dana) koja nije starija od 3 meseca – ukoliko je odštampana na latinici, nije je potrebno prevoditi

·         Dokaz o plaćenoj taksi (visina takse zavisi od mesta gde predajete zahtev – U Veleposlaništvu Republike Slovenije u Beogradu gde je visina takse 354€, dok je u bilo kojoj ispostavi Ministarstva za notranje zadeve u Sloveniji iznos takse 185,70€  - ukoliko u istom zahtevu tražite državljanstvo za maloletnu decu, doplaćuje se nešto manje od 5€ po detetu)

·         Potvrda o zaposlenju (ukoliko ste zaposleni) i/ili potvrda o statusu studenta (ako studirate) sa prevodom sudskog tumača za slovenački jezik.

·         Drugi dokazi (kao što su preporuke ili drugi dokumenti za koje smatrate da su relevantni)

·         Popunjen Zahtev za prijem u državljanstvo Republike Slovenije (možete ga preuzeti na ovom linku).

Proces dobijanja odluke o državljanstvu Republike Slovenije, u zavisnosti od mesta gde ste predali zahtev, najčešće traje od 6 meseci do godinu dana.

Ishod odluke o prijemu u državljanstvo Republike Slovenije zavisi od mišljenja i procene relevantnih organa Republike Slovenije na osnovu Vašeg zahteva. Ispunjenost formalnih uslova propisanih Zakonom o državljanstvu Republike Slovenije ne garantuje pozitivan ishod odluke.

 

3. Šta znači biti aktivan u Društvu, odnosno kako dokazujem aktivnu vezu sa Republikom Slovenijom?

 Aktivno članstvo podrazumeva profesionalni ili fizički angažman na poslovima Društva sve u cilju sprovođenja posebnih ili redovnih aktivnosti Društva, odnosno ostvarivanja ciljeva Društva. Dakle, aktivnim članstvom se smatra organizovano učešće i volonterski angažman u aktivnostima koje organizuje Društvo Sava.

 

4. Da li mogu da dobijem državljanstvo Republike Slovenije, putem „vanredne naturalizacije“ (kao potomak Slovenca do drugog kolena u direktnoj liniji) ako sam član duže od pet godina, ali nisam aktivan u Društvu?

Prema Zakonu o državljanstvu Republike Slovenije, konačnu odluku o dobijanju državljanstva daje Odbor za državno uređenje i javne poslove Vlade Republike Slovenije na osnovu mišljenja Kancelarije Vlade Republike Slovenije za Slovence u susednim državama i po svetu.

Da bi Kancelarija Vlade Republike Slovenije za Slovence u susednim državama i po svetu dala pozitivno mišljenje na zahtev za vanrednu naturalizaciju, kao uslov Zakon o državljanstvu Republike Slovenije propisuje petogodišnje aktivno članstvo u društvu Slovenaca ili drugim sličnim organizacijama i dokaz o aktivnoj vezi sa Republikom Slovenijom. Podnosilac zahteva mora ispunjavati oba uslova.

Potvrda o aktivnom članstvu i angažovanju u društvu Slovenaca znatno povećava šanse za dobijanje pozitivnog mišljenja od strane Kancelarije Vlade Republike Slovenije za Slovence u susednim državama i po svetu.

5. Koliko traje procedura dobijanja potvrde o aktivnostima i članstvu?

Za izdavanje potvrde Društva Sava o aktivnostima i članstvu potrebno je u kancelariji Društva podneti zahtev. Izrada potvrde traje 7 dana i preuzima se u lično u kancelariji Društva.

 

6. Želeo/la bih da budem aktivan u Društvu Sava, kako da znam na koji tačno način mogu da doprinesem?

Popunjavanjem ankete koja vam je prosleđena na imejl (za postojeće članove) i pristupnice (za nove članove počev od 12.9.2018. godine) vi pokazujete vašu zainteresovanost i definišete vreme koje ste spremni da izdvojite za profesionalni ili fizički angažman odnosno za uzimanje učešća i volontersko angažovanje u posebnim i redovnim aktivnostima Društva Sava. U skladu sa time i bivate angažovani u aktivnostima Društva Sava.

 

7. Želeo/la bih da doprinesem radu Društva i imam predlog kako to da uradim, kome da se obratim?

Ukoliko kao član ili prijatelj Društva Sava imate konstruktivan predlog o aktivnostima koji bi doprineo radu Društva i/ili vašem potencijalnom angažovanju u radu Društva molimo vas da nam ga pošaljete na imejl drustvo.sava@gmail.com.

 

8. Želeo/la bih da učim slovenački jezik. Koje su preporuke Društva?

Društvo Sava, u saradnji sa Ministarsvom za obrazovanje, nauku i sport Republike Slovenije svake godine svojim članovima nudi besplatne kurseve slovenačkog jezika u tri nivoa – početni, srednji i napredni kurs. Kursevi kreću u septembru i traju do kraja maja. Kurseve vodi nastavnica Tatjana Bukvič.

 

9. Želeo/la bih da budem član Društva, ali nemam slovenačko poreklo. Postoji li mogućnost?

Društvo Sava nudi poseban oblik članstva i ljudima koji nemaju slovenačko poreklo. Takvi članovi imaju status „prijatelji Društva Sava“. Prijatelji društva imaju mogućnosti da učestvuju u svim aktivnostima koje Društvo Sava organizuje.

 

10. Želeo/la bih da doniram Društvu. Koja je procedura?

Društvo Sava može da prima donacije u novcu i u dobrima (kancelarijskom materijalu, tehničkoj robi, računarskoj robi, softveru…). Ukoliko želite da donirate, obratite se kancelariji Društva na imejl drustvo.sava@gmail.com radi sklapanja i potpisivanja ugovora o donaciji.

11. Šta tačno podrazumeva upis u poseban birački spisak slovenačke nacionalne manjine i da li time gubim prava kao građanin Republike Srbije?

Upis u poseban birački spisak nacionalne manjine omogućava glasanje za Nacionalne savete nacionalnih manjina i služi kao potvrda da ste se izjasnili kao Slovenac, odnosno član autohtone slovenačke nacionalne manjine, prilikom apliciranja za državljanstvo Republike Slovenije.

Nacionalni saveti su tela koja najefikasnije ostvaruju Ustavom garantovana manjinska prava na samoupravu u obrazovanju, kulturi, informisanju, upotrebi jezika i pisma.

Upisom u poseban birački spisak nacionalne manjine ostvarujete posebno pravo da učestvujete u izborima za Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine u Republici Srbiji. Dakle, ne gubite nikakva prava kao državljanin Republike Srbije, ostajete upisani u Jedinstveni birački spisak Republike Srbije i ne gubite pravo glasa na lokalnim, parlamentarnim i predsedničkim izborima u Republici Srbiji.

Zahtev za upis u poseban birački spisak pripadnik nacionalne manjine podnosi opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema mestu prebivališta, u pisanoj formi, na posebnom obrascu (koji dobijate u Društvu prilikom učlanjivanja) i svojeručno se potpisuje.