ROĐEN DA UMRE (ROJEN ZA UMRET 2018, 15 min) r. MATJAŽ ŽBOTNAR

 

Film je pokušaj da se obuhvati sudbina ljudskog bića od rođenja do
smrti, pokazujući samo dokaze i činjenice o njihovom postojanju.